Privacyverklaring

Stichting VandenEnde Foundation (“de VandenEnde Foundation”) respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Zij leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), na.
Wij hebben voor u uiteengezet welke gegevens wij van u verwerken, welke grondslagen er voor verwerken zijn, waarom wij dat doen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Tevens wordt uitgelegd op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens door de VandenEnde Foundation.
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen, als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vindt u altijd op onze website. We adviseren u daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 oktober 2022.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De VandenEnde Foundation verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dit zijn alle gegevens die direct of indirect tot uw persoon te herleiden zijn. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u een beurs aanvraagt of toegewezen krijgt, door ons anderszins wordt gesteund, u de website bezoekt of wanneer u contact zoekt via social media.

Gegevens met betrekking tot beursaanvraag en -toekenning

Om in aanmerking te komen voor een beurs zal de VandenEnde Foundation in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naam, achternaam, geboortedatum, adresgegevens, mailadres, telefoonnummer en nationaliteit.

Verder verwerken wij geslacht, CV (incl. o.m. (voor)opleiding (en)), beoogde opleiding, financieringsplan, begroting, diploma’s, opleidingsresultaten, motivatiebrief, aanbevelingsbrieven, toelatingsbewijs, videomateriaal en eventuele overige in uw aanvraag vermelde persoonsgegevens.

Ook wanneer de beurs aan u wordt toegekend blijven wij deze persoonsgegevens verwerken en zullen wij uw bankrekeningnummer verwerken. Al deze persoonsgegevens zijn terug te vinden in uw persoonlijke gebruikersaccount: mijn.vdef.nl.

Overige projecten

Wanneer u voor iedere andere financiële ondersteuning dan voornoemde beurs, een aanvraag indient, verwerkt de VandenEnde Foundation in ieder geval naam, achternaam, e-mailadres, projectplan en begroting.

Social media

De VandenEnde Foundation maakt gebruik van sociale media zoals Facebook en Twitter met een eigen profielpagina. Via deze kanalen kunt u de VandenEnde Foundation volgen en eventueel reageren op onze communicatie uitingen. Het privacybeleid van het betreffende social media platform is daarop van toepassing. Mocht u contact met ons opnemen via een privébericht, bijvoorbeeld als u vragen heeft of problemen ervaart met uw beurs, zal een van onze medewerkers u verder helpen. Persoonlijke gegevens bijvoorbeeld omtrent uw beursaanvraag worden alleen met u gecommuniceerd via deze privéberichten en nooit via publieke berichten.

Website

Om u de beste gebruikerservaring te geven en u zo goed mogelijk te informeren, wil de VandenEnde Foundation graag weten hoe haar bezoekers de website gebruiken. Dit gebeurt aan de hand van uw IP-adres en surfgedrag.  De VandenEnde Foundation maakt daarvoor gebruik van cookies op haar website. Cookies worden verderop in deze privacyverklaring uitgelegd.

Grondslagen voor verwerking

Wij mogen alleen uw persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke grondslag voor is. De volgende grondslagen zijn er:
•     wanneer u of uw ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden;
•    het uitvoeren van de overeenkomst die u met de VandenEnde Foundation bent aangegaan;
•    het nakomen van een wettelijke verplichting van de VandenEnde Foundation;
•    voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de VandenEnde Foundation;

Waarom de VandenEnde Foundation deze gegevens nodig heeft

Beurs verlening
De VandenEnde Foundation verwerkt uw gegevens om een beurs aanvraag te beoordelen, toe te kennen, uit te keren en het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten.

Informeren
De VandenEnde Foundation verwerkt uw gegevens om u hoofdzakelijk via e-mail of via mijn.vdef.nl te kunnen informeren, zoals bijvoorbeeld voor het uitnodigen van een auditie en over het verloop van een beursaanvraag te kunnen informeren. In een enkel geval geschiedt dit per brief of zal dit telefonisch zijn. U ontvangt informatie over uw beursaanvraag waarvoor u zich niet kunt afmelden.

Analyses en evaluatie
De VandenEnde Foundation kan uw gegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses met als doel het gebruik van de website te verbeteren. Ook vragen wij u een evaluatieformulier in te vullen over de door u gevolgde opleiding.

Marketing en communicatie
Na toekenning van de beurs vragen wij u of wij uw gegevens mogen gebruiken voor publiciteit (zoals foto’s in het jaarverslag of op social media), marketing en communicatie vanuit de VandenEnde Foundation.

Wettelijke verplichting
De VandenEnde Foundation kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Andere doelen
Als de VandenEnde Foundation persoonsgegevens wilt gebruiken voor een ander doel dan reeds is beschreven, zal zij hiervoor uw toestemming vragen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).

Hoe gaan wij om met de beveiliging van uw gegevens?

De VandenEnde Foundation zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere computer met gebruikersnaam en wachtwoord. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Hoe lang de VandenEnde Foundation gegevens bewaart

De VandenEnde Foundation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

De gegevens worden bewaard zolang het persoonlijke gebruikersaccount in mijn.vdef.nl actief is. Als u 2 jaar niet meer bij ons bent ingelogd, wordt uw account gedeactiveerd.  Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account.

Gebruik van diensten van derden

De VandenEnde Foundation verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden die diensten aan de VandenEnde Foundation verlenen, bijvoorbeeld voor de afhandeling van betalingen, voor de beoordeling van een beursaanvraag en voor het opstellen van en de verzending van het jaarverslag en de website- en CRM beheerder) voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen.

Voor zover een ontvanger uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van de VandenEnde Foundation, sluit de VandenEnde Foundation met een dergelijke verwerker een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Verwerkers moeten bijvoorbeeld strikt vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Dankzij de cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u bij ons terug komt.

U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

In onze cookieverklaring staat vermeld welke cookies worden gebruikt.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen neergelegd.

U heeft het recht om de VandenEnde Foundation te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om de VandenEnde Foundation te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens naar u of naar een ander bedrijf over te dragen.

Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Daarnaast heeft u ook het recht om bij de VandenEnde Foundation bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u niet eens bent met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken kunt u een klacht bij ons indienen. Daarnaast blijft u altijd het recht houden om in dit geval zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw rechten dan kunt u dat als volgt doen.

Uw verzoek kunt u indienen per e-mail via info@vdef.nl of per post een verzoek sturen naar:

Stichting VandenEnde Foundation
Postbus 75461
1070 AL Amsterdam

Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en het beleid van de VandenEnde Foundation kunt u contact opnemen met info@vdef.nl