VandenEnde Foundation

Privacyverklaring

 

Print

Download

Privacyverklaring

De Stichting VandenEnde Foundation (‘VandenEnde Foundation’) respecteert uw privacy en zorgt er als verwerkingsverantwoordelijke voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doen wij in lijn met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). Deze privacyverklaring (‘de Privacyverklaring') is van toepassing op websitebezoekers van onze website www.vdef.nl, de aanvragers van beurzen en personen of organisaties aan wie door ons een bijdrage (beurs) is toegekend.

In deze Privacyverklaring lichten wij toe:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • over welke rechten u als betrokkene beschikt;
 • welke cookies wij gebruiken;
 • hoe onze privacyverklaring eventueel kan worden gewijzigd;
 • hoe u contact met ons op kunt nemen, en;
 • hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van minderjarigen. In simpele en duidelijke taal leggen wij dit uit in een aanvullende privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verwerken mogelijk de volgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende de apparatuur die u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • Persoonsgegevens die u/uw ouder(s) of voogd specifiek aan ons verstrekt/verstrekken in het kader van het aanvragen/toekennen van een beurs (naast de hiervoor genoemde gegevens), zoals uw geboortedatum, geslacht, kopie paspoort (met afgeschermd BSN), nationaliteit, social media account(s), huidige opleiding, vooropleiding(en), huidige werkgever, beoogde opleiding, financieringsplan, begroting, C.V., diploma’s, opleidingsresultaten, motivatiebrief, aanbevelingsbrieven, toelatingsbewijs, videomateriaal (alleen bij audities dans en film), inkomensverklaring (van ouders in geval de aanvrager minderjarig is), bankrekeningnummer, pasfoto(‘s) en eventuele overige in uw aanvraag vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna vermeld.

Wij ontvangen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u/uw ouder(s) of voogd wanneer u het contactformulier op onze website invult en/of een beurs aanvraagt.  

Waarom de VandenEnde Foundation deze gegevens nodig heeft

De VandenEnde Foundation verwerkt uw persoonsgegevens:

 • om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden;
 • voor het kunnen beoordelen van uw beursaanvraag;
 • om u uit te nodigen (per e-mail of per post) voor een auditie;
 • om u op de hoogte te brengen van de (voortgang van de) beoordeling van uw aanvraag;
 • om een aan u toegekend bedrag uit te kunnen keren;
 • voor plaatsing in ons jaarverslag ingeval een beurs wordt toegekend;
 • voor publiciteit, marketing en communicatie van de VandenEnde Foundation;
 • ter evaluatie van de door u gevolgde opleiding;
 • (in geval van het plaatsen van cookies:) voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst of het nemen van maatregelen die noodzakelijk zijn in aanloop tot de sluiting van een overeenkomst;
 • voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang, zoals het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en verbeteren;
 • uw toestemming.

 

Hoe lang de VandenEnde Foundation gegevens bewaart

De VandenEnde Foundation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het kopie van uw paspoort vernietigen we direct nadat we dit gebruikt hebben voor identificatie. De gegevens omtrent de inkomensverklaring en nationaliteit worden direct verwijderd na beoordeling van uw aanvraag.

Delen met anderen

De VandenEnde Foundation verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan anderen (zoals werknemers van de VandenEnde Foundation, derden die diensten aan de VandenEnde Foundation verlenen, bijvoorbeeld voor de afhandeling van betalingen, voor de beoordeling van een beursaanvraag en voor het opstellen van en de verzending van het jaarverslag en de website- en CRM beheerder) voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacyverklaring vermelde grondslagen.

Voor zover een ontvanger uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van de VandenEnde Foundation, sluit de VandenEnde Foundation met een dergelijke verwerker een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Verwerkers moeten bijvoorbeeld strikt vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Beveiliging

De VandenEnde Foundation heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@vdef.nl.

Uw Rechten

U heeft het recht om de VandenEnde Foundation te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de VandenEnde Foundation te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens naar u of naar een ander bedrijf over te dragen. Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. U kunt een verzoek tot uitoefening van deze rechten sturen naar info@vdef.nl. De VandenEnde Foundation zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. U heeft ook het recht om bij de VandenEnde Foundation bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot: de verstrekking van persoonsgegevens is noodzakelijk bij toekenning van een beurs. Als u uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken zal het niet mogelijk zijn een overeenkomst met u aan te gaan/voort te zetten en/of contact met u te leggen.

 

Cookies

De VandenEnde Foundation maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

De website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. De volgende analytische cookies kunnen via de website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

 Soort cookie

Doel 

 ga (Google Analytics)

 analytische cookie

 _gid (Google Analytics)

 analytische cookie

 _gat (Google Analytics)

 analytische cookie

Met Google Analytics worden, in de variant die wij gebruiken, uitsluitend geanonimiseerde gegevens verwerkt.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 oktober 2018.

De VandenEnde Foundation kan deze privacyverklaring eenzijdig aanpassen of aanvullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. In het geval van wezenlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

 Heeft u vragen of klachten?

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de VandenEnde Foundation via info@vdef.nl. Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag,
tel: 088 – 1805 250).

www.vdef.nl is een website van de VandenEnde Foundation. De VandenEnde Foundation is als volgt te bereiken:

Postadres:
Postbus 75461, 1070 AL Amsterdam

Bezoekadres:
De Boelelaan 32, 1083 HJ Amsterdam

Telefoon : 020 – 57 45 075
E-mail : info@vdef.nl

Aanvullende privacyverklaring voor minderjarigen

Als je een  jong talent bent, dan kun je bij ons, de VandenEnde Foundation, een beurs aanvragen. Hiermee willen we je helpen in je ontwikkeling tot succesvol acteur, theatermaker, zanger, muzikant, filmmaker of danser.

Als je jonger bent dan achttien jaar, dan mag je niet zelf een beurs aanvragen. Je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen dit voor je doen via het formulier op onze website. Natuurlijk kun je ook samen met je ouders een beurs bij ons aanvragen via onze website.  

Als je bij ons een beurs aanvraagt dan hebben wij gegevens van jou en je ouders nodig. We vragen bijvoorbeeld je naam, hoe oud je bent, hoe we je kunnen bereiken, gegevens over de opleiding die je wilt volgen en waarom je zo graag deze opleiding wilt volgen. We vragen deze gegevens in ons aanvraagformulier op onze website en vragen toestemming om deze gegevens te mogen gebruiken. Deze gegevens slaan we op in ons beveiligde computersysteem.

Hierdoor weten wij hoe we contact met je op kunnen nemen om je op de hoogte te houden van je aanvraag. Ook hebben we die gegevens nodig om jouw aanvraag te kunnen beoordelen en je eventueel uit te nodigen voor een auditie. Als er wordt besloten dat je een beurs krijgt dan zullen we dit ook vertellen in ons jaarverslag en op onze website.

We zullen goed op je gegevens passen en alleen mensen met wie wij goede afspraken maken mogen deze gegevens zien. We delen jouw gegevens alleen als dat ook echt nodig is, als je bijvoorbeeld audities gaat doen krijgt de adviseur die je moet beoordelen jouw gegevens in te zien. We bewaren je gegevens nooit langer dan nodig is en sommige gegevens zoals het kopie van je paspoort verwijderen we direct nadat we je aanvraag hebben beoordeeld.

Als je jonger dan 12 jaar bent dan mogen je ouder(s) en/of verzorger(s) jouw gegevens bekijken. Zij kunnen dan zien welke gegevens wij over jou hebben bewaard. Als er iets in jouw gegevens staat wat niet klopt, dan mogen je ouder(s) en/of verzorger(s) ons vragen om dit te veranderen. Ook mogen zij vragen om (een deel van) je gegevens te laten verwijderen.

Als je tussen de 12 en 16 jaar bent dan mag je samen met je ouder(s) en/of verzorger(s) vragen om je gegevens te bekijken. Je kunt dan zien welke gegevens wij over jou hebben bewaard. Als er iets in jouw gegevens staat wat niet klopt, dan kunnen jullie ons vragen om dit te veranderen. Ook is het mogelijk om te vragen om (een deel van) je gegevens te laten verwijderen.

Als je ouder bent dan 16 jaar mag je zelf aan ons vragen om je gegevens te bekijken. Daarnaast mag je ook zelf vragen of wij bepaalde gegevens kunnen veranderen (bijvoorbeeld als we per ongeluk je geboortedatum fout hebben overgenomen) of verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek sturen naar info@vdef.nl.

Als je geen gegevens aan ons wilt geven die over jou gaan is het niet mogelijk om een beurs aan te vragen of contact met je op te nemen. Als je vragen hebt aan ons die gaan over het bewaren van jouw gegevens dan kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons, de VandenEnde Foundation als volgt bereiken:

Postadres:
Postbus 75461, 1070 AL Amsterdam

Bezoekadres:
De Boelelaan 32, 1083 HJ Amsterdam

Telefoon : 020 – 57 45 075
E-mail : info@vdef.nl