VandenEnde Foundation

Richtlijnen studiebeurzen i.v.m. Coronacrisis

Inleiding 

De coronacrisis is een overmachtsituatie die een groot aantal ontvangers van onze studiebeurzen treft.

De VandenEnde Foundation stelt zich coulant op m.b.t. studies die ten gevolge van de coronacrisis worden uitgesteld, aangepast, of geen doorgang meer kunnen vinden en heeft hiertoe richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen betreffen in beginsel alle studies die zouden worden gerealiseerd in de periode 12 maart 2020 tot 1 juli 2020. 

Heb je na het lezen van de richtlijnen nog vragen, neem dan contact met ons op.

1. Betaalverzoek bij uitstel of (gedeeltelijke) annulering 

Ook als een bursaal wegens de overmachtsituatie niet het oorspronkelijk beoogde studiejaar heeft kunnen afmaken, dan kan deze initiatiefnemer toch in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) bijdrage. 

De VandenEnde Foundation wil de situatie van elke bursaal apart bekijken en vragen je om ons z.s.m. per mail ter informeren wanneer er duidelijkheid is over het verdere verloop van je studiejaar.

Wij hebben daarbij de volgende informatie van je nodig:

  • Mail ons het officiële bericht van je opleiding waarin staat hoe zij omgaan met het volgen van lessen voor de rest van dit studiejaar. 
    • Vermeld hierbij het volgende. Is je studie tijdelijk onderbroken of worden alle lessen tot het eind van het studiejaar stopgezet? Zo ja, wordt je de gelegenheid geboden om de gemiste lessen op een ander tijdstip in te halen? Zo ja, wanneer? Wat is het standpunt van je opleiding t.a.v. restitutie van je collegegeld?
  • Vul de nieuwe Excelbegroting in die je hier kan downloaden en geef daarin duidelijk aan welke kosten je hebt gemaakt tot heden.
  • Omschrijf wat er is gebeurd t.a.v. je studie sinds de maatregelen rondom het coronavirus. Kun je enkele lessen nog online volgen? Is er een mogelijkheid voor je om nog te kunnen studeren of trainen? 

2. Extra kosten bij uitstel 

Wanneer een aanvrager bij het uitstellen van een studie extra kosten maakt, dan kan daarvoor in uitzonderlijke gevallen een extra bijdrage worden toegekend. Dat is echter niet vanzelfsprekend en wordt per project bekeken. 

De aanvrager dient deze aanvraag voor extra ondersteuning te motiveren en te onderbouwen. Vul deze extra kosten in in het nieuwe Excelformulier dat je hier kunt downloaden. Het eventueel toe te kennen bedrag is afhankelijk van de urgentie van de specifieke situatie. 

Het betreffende bedrag kan worden betaald uit het reeds toegekende bedrag en is afhankelijk van ons resterende jaarbudget. Indien in de toekomst het project alsnog plaatsvindt, dan kan onze eerder toegekende bijdrage eventueel met een extra toekenning worden aangevuld.