VandenEnde Foundation

Richtlijnen projecten i.v.m. Coronacrisis

Inleiding 

De coronacrisis is een overmachtsituatie die een groot aantal initiatiefnemers in de cultuursector hard treft. Vooral voor middelgrote en kleinere organisaties, met name die niet kunnen terugvallen op (meerjarige) overheidssubsidie evenals zelfstandigen, is momenteel sprake van een kwetsbare situatie. 

De VandenEnde Foundation stelt zich coulant op m.b.t. projecten die ten gevolge van de coronacrisis worden uitgesteld, aangepast, of geen doorgang meer kunnen vinden en heeft hiertoe richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen betreffen in beginsel alle projecten en initiatieven die zouden worden gerealiseerd in de periode 12 maart 2020 tot 1 juli 2020. 

Heb je na het lezen van de richtlijnen nog vragen, neem dan contact met ons op.

1. Uitstel 

Als een project later wordt gestart of als het project of initiatief niet binnen een jaar kan worden gerealiseerd, dan is dat geen probleem. Zoals gebruikelijk wordt de VandenEnde Foundation hiervan graag tijdig en per e-mail op de hoogste gesteld. De VandenEnde Foundation hanteert in dergelijke gevallen in beginsel een maximale uitstel van één jaar.

2. Betaalverzoek bij uitstel of (gedeeltelijke) annulering 

Ook als een initiatiefnemer wegens de overmachtsituatie niet alle oorspronkelijke beoogde prestaties heeft kunnen leveren, dan kan deze initiatiefnemer toch in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) bijdrage. 

Voorschot bij uitstel 

Omdat er ook bij uitstel van een project nu reeds projectkosten kunnen zijn die moeten worden betaald, is er de mogelijkheid om een voorschot te verlenen. Van belang is hierbij om na te gaan of er sprake is van een reële verwachting dat het project op een later tijdstip alsnog wordt gerealiseerd. 

De aanvrager kan hiervoor een betaalverzoek indienen, in principe voor maximaal 50% van het toegekende bedrag. 

Betaalverzoek 

Om een aanvraag voor uitbetaling in dit kader te beoordelen is minimaal nodig: 

  • • Een financiële verantwoording, waaruit blijkt welke dekking is/kan worden gerealiseerd en hoe de oorspronkelijke begroting zich verhoudt tot de werkelijk resterende, onvermijdbare kosten. Hieruit blijkt onder meer hoe kosten voor inzet van betrokken personen oorspronkelijk gehonoreerd zou worden en de mate waarin dat in werkelijkheid is gerealiseerd. 

• Een (korte) inhoudelijke toelichting op de mate waarin de doelstellingen uit het oorspronkelijke projectplan zijn gerealiseerd. En tevens antwoord op de volgende vragen:

 o Is er gekeken naar de mogelijkheden om het project te verplaatsen naar een andere datum? En wat waren de opties en consequenties van een eventuele verplaatsing. 

o Als verplaatsing niet mogelijk is gebleken, is dan tijdig gestopt met het aangaan van financiële verplichtingen om verdere kosten te vermijden? 

o Is er een verzekering afgesloten die kosten voor het annuleren van projecten of evenementen vanwege een virus of calamiteit in het algemeen vergoedt? 

o Welke draagkracht heeft de betreffende initiatiefnemer zelf om (een deel van) de schade op te vangen? 

3. Extra kosten bij uitstel 

Wanneer een aanvrager bij het uitstellen van een project extra kosten maakt, dan kan daarvoor in uitzonderlijke gevallen een extra bijdrage worden toegekend. Dat is echter niet vanzelfsprekend en wordt per project bekeken. 

De aanvrager dient deze aanvraag voor extra ondersteuning te motiveren en met offertes te onderbouwen. Het eventueel toe te kennen bedrag is afhankelijk van de urgentie van de specifieke situatie.

Het betreffende bedrag kan worden betaald uit het reeds toegekende bedrag en is afhankelijk van ons resterende jaarbudget. Indien in de toekomst het project alsnog plaatsvindt, dan kan de eerder door ons toegekende bijdrage eventueel met een extra toekenning worden aangevuld.