VandenEnde Foundation

ANBI informatie

De Stichting VandenEnde Foundation is bij beschikking van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling en bij beschikking van 1 januari 2012 tevens aangemerkt als culturele instelling.

Instelling VandenEnde Foundation
RSIN nummer 812796755
Postadres Postbus 75461
  1070 AL Amsterdam
Bezoekadres De Boelelaan 32
  1083 HJ Amsterdam
Telefoon 020-5745075
Mail info@vdef.nl
   

Bekijk hier de ANBI gegevens van 2021.

Missie

Het is de missie van de VandenEnde Foundation om het ondernemerschap in cultuur te bevorderen. Ook wordt jonge talenten de kans gegeven zich verder te ontplooien; zij worden aangemoedigd met kunst het leven van anderen te verrijken. Zo wil de Foundation bewerkstelligen dat jongere generaties kunnen opgroeien in een omgeving waarin respect en belangstelling voor kunst en cultuur vanzelfsprekend is.

Doelstelling 

Stichting VandenEnde Foundation stelt zich ten doel om individuele talenten kansen te geven zich verder te bekwamen in hun vakgebied. Culturele instellingen worden gestimuleerd om nieuwe initiatieven te nemen en hun ondernemende kwaliteiten verder te ontwikkelen. De VandenEnde Foundation is ook initiatiefnemer en eigenaar van DeLaMar in Amsterdam  

Strategie

Door middel van financiële bijdragen en studiebeurzen ondersteunt de VandenEnde Foundation culturele instellingen en individuele talenten op het gebied van de podiumkunsten en audiovisuele media. Ook verleent de Foundation financiële ondersteuning aan bijzondere projecten. Het accent ligt daarbij op kwaliteit en originaliteit, met speciale aandacht voor ondernemerschap en publieksbereik.

Bestuurssamenstelling

De heer J.A. van den Ende, voorzitter
Mevrouw J.M. van den Ende-Klijberg, vice voorzitter
De heer R.F. van Nouhuijs, penningmeester
Mevrouw M. Spier, bestuurslid
De heer drs. F.M. Klijberg, bestuurslid
De heer C.J.M. Maas, bestuurslid
Mevrouw S. Laseur, bestuurslid

Beleid

Ondernemend cultuurmecenaat is wat de VandenEnde Foundation kenmerkt. Vanuit dit beginsel zijn sinds de oprichting van de VandenEnde Foundation in 2001 ruim duizend bijdragen toegekend aan personen en instellingen voor een totaalbedrag van € 180,5 miljoen. In alle besluiten die de Foundation neemt over het al of niet honoreren van aanvragen zijn het talent en de professionele kwaliteit van de aanvragers doorslaggevend. Daarnaast worden aanvragers beoordeeld op hun ondernemingszin, het aangaan van uitdagingen en hun streven naar verbetering. Ondernemerschap is de rode draad in het beleid van de VandenEnde Foundation.

De financiële bijdragen van de Foundation variëren van de individuele ondersteuning van jonge talenten in de beginfase van hun professionele carrière, het mede mogelijk maken van stimulerende cultuureducatie­programma’s tot het versterken van de ondernemende kwaliteiten van culturele instellingen.
Inmiddels zijn ruim 800 studiebeurzen verstrekt en tal van spraakmakende projecten ondersteund.

Voorts heeft de VandenEnde Foundation een aantal belangrijke initiatieven genomen, zoals de bouw van het DeLaMar Theater in Amsterdam en de oprichting van het Blockbusterfonds.
De Foundation is ook mede-initiatiefnemer en belangrijk medefinancier van het educatieve stimuleringsprogramma Méér Muziek in de Klas.

Het Kickstart Cultuurfonds werd in de zomer van 2020 opgericht op initiatief van de BankGiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de VandenEnde Foundation, samen met een groep private cultuurfondsen en het ministerie van OCW, om snel financiële ondersteuning te bieden aan culturele instellingen die door de coronamaatregelen in zwaar weer terecht waren gekomen.

Overzicht activiteiten 2021

DeLaMar Theater

Het belangrijkste project van de VandenEnde Foundation is DeLaMar Theater in Amsterdam. De Foundation is uiteindelijk financieel verantwoordelijk voor de exploitatie van het theater. Conform afspraken met de gemeente Amsterdam stelt de Foundation voor een periode van 10 jaar vanaf de opening van het theater, jaarlijks een programmeringsbijdrage van 1 miljoen euro beschikbaar aan DeLaMar Theater.

Blockbusterfonds

In 2012 werd op initiatief van de VandenEnde Foundation samen met de BankGiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSBfonds het Blockbusterfonds opgericht.
Het Blockbusterfonds ondersteunt bijzondere en onderscheidende culturele evenementen voor een breed publiek. De in dit fonds samenwerkende partijen stellen jaarlijks gezamenlijk een bedrag van tenminste € 4,5 miljoen per jaar beschikbaar. De BankGiro Loterij investeert door de afname van kaarten of andere culturele producten. 

Jong talent

Onder het motto Kansen geven stimuleert de VandenEnde Foundation jonge talenten door hen in de gelegenheid te stellen een professionele (voor)opleiding te volgen. Met een op persoonlijke behoeften toegesneden studiebeurzenbeleid heeft de VandenEnde Foundation de afgelopen jaren meer dan 750 jonge, veelbelovende talenten ondersteund.

In 2021 was opnieuw een budget beschikbaar voor het verlenen van studiebeurzen in de disciplines theater, dans, muziek, film en televisie en werden 35 beurzen toegekend.

 

Overige projecten

Het Nationale Ballet

In het kader van de stimulering van jong talent, heeft de VandenEnde Foundation zich voor meerdere jaren verbonden aan de Junior Company van Het Nationale Ballet. De Junior Company leidt een selecte groep talentvolle jonge balletdansers op voor een plaats in het eigen gezelschap of andere toonaangevende balletgezelschappen.

Opera Forward Festival

Sinds 2016 organiseert De Nationale Opera (DNO) het Opera Forward Festival (OFF). De eerste editie kwam tot stand mede dankzij een substantiële bijdrage van de VandenEnde Foundation, waarmee de Foundation founding partner werd van dit nieuwe festival.
Het OFF heeft in zijn vijfjarig bestaan een solide reputatie verworven en speelt een belangrijke rol in het presenteren en stimuleren van nieuw en jong operatalent. Ook wordt zeer actief gestreefd naar nieuw en divers publiek.

Foam

Foam fotografiemuseum Amsterdam wordt al sinds zijn oprichting in 2001 ondersteund door de VandenEnde Foundation. Niet alleen vanwege onze grote belangstelling voor de fotografiekunst, maar vooral ook omdat Foam een toonbeeld is van goed en effectief cultureel ondernemerschap. In 2020 ondersteunde de VandenEnde Foundation Foam opnieuw met een substantiële bijdrage, specifiek ten behoeve van het FOAM Talent Programma.

Universiteit van Amsterdam- Leerstoel Musical

Professor Millie Taylor is de eerste hoogleraar in Nederland op het specifieke terrein van musical. De VandenEnde Foundation ondersteunt de leerstoel Musical aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) met een vijfjaarlijkse bijdrage vanaf 2020.

Bout It II

OSCAM (Open Space Contemporary Art Museum) is eind 2017 opgericht en heeft zich in korte tijd weten te ontwikkelen tot een nieuwe plek in Amsterdam Zuid-Oost, waar jonge makers en curatoren elkaar ontmoeten en exposities maken. In 2020 ondersteunde de Foundation de expositie Bout It II, die een ode bracht aan de hiphopcultuur.

Méér Muziek in de Klas

De VandenEnde Foundation is mede-initiatiefnemer en medefinancier van Méér Muziek in de Klas. Dit meerjarenproject beoogt muziekeducatie weer terug te brengen als vast onderdeel van het leerprogramma van het primair onderwijs. Met als belangrijkste doel om jonge kinderen vertrouwd te maken met alle aspecten van muziek door te leren luisteren en begrijpen, maar ook door zelf te musiceren. Naast muziekeducatie in de klas worden ook buitenschoolse activiteiten gestimuleerd en ondersteund.