VandenEnde Foundation

ANBI informatie

De Stichting VandenEnde Foundation is bij beschikking van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling en bij beschikking van 1 januari 2012 tevens aangemerkt als culturele instelling.

Instelling VandenEnde Foundation
RSIN nummer 812796755
Postadres Postbus 75461
  1070 AL Amsterdam
Bezoekadres De Boelelaan 32
  1083 HJ Amsterdam
Telefoon 020-5745075
Mail info@vdef.nl
   

Missie

Het is de missie van de VandenEnde Foundation om het ondernemerschap in cultuur te bevorderen. Ook wordt jonge talenten de kans gegeven zich verder te ontplooien en worden zij aangemoedigd om met hun kunstzinnige uitingen het leven van anderen te verrijken. Zo wil de Foundation bewerkstelligen dat jongere generaties kunnen opgroeien in een sfeer van respect en belangstelling voor kunst en cultuur.

Doelstelling

Stichting VandenEnde Foundation stelt zich ten doel om individuele talenten kansen te geven zich verder te bekwamen in hun vakgebied. Culturele instellingen worden gestimuleerd om nieuwe initiatieven te nemen en hun ondernemende kwaliteiten verder te ontwikkelen.

De VandenEnde Foundation is ook initiatiefnemer en eigenaar van DeLaMar Theater in Amsterdam  

Strategie

Door middel van financiële bijdragen en studiebeurzen ondersteunt de VandenEnde Foundation culturele instellingen en individuele talenten op het gebied van de podiumkunsten en audiovisuele media. Ook verleent de Foundation financiële ondersteuning aan bijzondere projecten. Het accent ligt daarbij op kwaliteit en originaliteit, met speciale aandacht voor ondernemerschap en publieksbereik. Om een langdurig effect te bewerkstelligen verstrekt de VandenEnde Foundation ook meerjarige bijdragen aan zowel individuele talenten als aan instellingen.

De VandenEnde Foundation staat ook garant voor de exploitatie van DeLaMar Theater.

Bestuurssamenstelling

De heer J.A. van den Ende, voorzitter *
Mevrouw J.M. van den Ende-Klijberg, vice voorzitter *
De heer R.F. van Nouhuijs, penningmeester
Mevrouw M. Spier, bestuurslid
De heer drs. F.M. Klijberg, bestuurslid
De heer C.J.M. Maas, bestuurslid
Mevrouw S. Laseur, bestuurslid

Beloningsbeleid bestuur

De leden van het bestuur ontvangen een vacatiegeld passend bij hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden m.b.t. het beheer van de VandenEnde Foundation als geheel en de afzonderlijke toekenningen. De met een * gemarkeerde leden van het bestuur, de oprichters, zijn uitgezonderd van deze regeling.

 

Beleid

Inleiding

Ondernemend cultuurmecenaat is wat de VandenEnde Foundation kenmerkt. Vanuit dit beginsel zijn sinds de oprichting van de VandenEnde Foundation in 2001 ruim duizend bijdragen toegekend aan personen en instellingen voor een totaalbedrag van € 180,5 miljoen. In alle besluiten die de Foundation neemt over het al of niet honoreren van aanvragen, zijn het talent en de professionele kwaliteit van de aanvragers doorslaggevend. Daarnaast worden aanvragers ook altijd beoordeeld op hun ondernemingszin, het aangaan van uitdagingen en hun streven naar verbetering. Ondernemend zijn is de rode draad in het beleid van de VandenEnde Foundation.

De financiële bijdragen van de Foundation variëren van de individuele ondersteuning van jonge talenten in de beginfase van hun professionele carrière, het mede mogelijk maken van stimulerende cultuureducatie­programma’s tot het versterken van de ondernemende kwaliteiten van culturele instellingen.
Inmiddels zijn ruim 750 studiebeurzen verstrekt en tal van spraakmakende projecten ondersteund, zoals de renovatie en nieuwbouw van het Stedelijk Museum Amsterdam, die destijds mede met onze zeer substantiële bijdrage mogelijk is gemaakt.
Voorts heeft de VandenEnde Foundation een aantal belangrijke initiatieven genomen, zoals de bouw van het DeLaMar Theater in Amsterdam en de oprichting van het Blockbusterfonds.
De Foundation is ook mede-initiatiefnemer en belangrijk medefinancier van het educatieve stimuleringsprogramma Méér Muziek in de Klas.

DeLaMar Theater

Het belangrijkste project van de VandenEnde Foundation is DeLaMar Theater in Amsterdam. Sinds de opening in november 2010 ontving het theater ruim 2,6 miljoen bezoekers. De Foundation is uiteindelijk financieel verantwoordelijk voor de exploitatie van het theater. Conform afspraken met de gemeente Amsterdam stelt de Foundation voor een periode van 10 jaar vanaf de opening van het theater, jaarlijks een programmeringsbijdrage van 1 miljoen euro beschikbaar aan DeLaMar Theater.

Ook DeLaMar Theater heeft het cultureel ondernemerschap hoog in het vaandel. Voor een afwisselende en brede programmering wordt samengewerkt met onafhankelijke theaterproducenten. Sinds 2016 werkt DeLaMar Theater samen met vijf andere grote theaters in Nederland. Op initiatief van dit samenwerkingsverband, de Theateralliantie, wordt jaarlijks een nieuwe theatervoorstelling geproduceerd die in de deelnemende theaters te zien zal  zijn.Op initiatief van dit samenwerkingsverband, de Theateralliantie, wordt jaarlijks een nieuwe theatervoorstelling geproduceerd die in de deelnemende theaters te zien zal  zijn. In 2019 waren dit onder meer de voorstellingen  Amadeus en the Addams Family.

Ook voor 2020 heeft de Theateralliantie weer enkele grotere producties gepland. Waar nodig ondersteunt de VandenEnde Foundation deze coproducties met (garantie)­bijdragen.
Met Stage Entertainment is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan die voorziet in een continue programmering van de Wim Sonneveld zaal. Met ingang van medio 2018 programmeert Stage Entertainment bijzondere en onderscheidende producties die internationaal als vernieuwend worden gezien en tot hitshows zijn uitgegroeid op Broadway en het Londense West End. Het gaat hier om titels die van onbetwist hoog artistiek niveau zijn. Met deze exclusieve theaterproducties streeft DeLaMar Theater er naar om theaterliefhebbers uit het hele land aan te trekken.

Klein publiek, groot gebaar. Omdat er in verband met de coronamaatregelen vanaf 1 juni maximaal 30 mensen in een zaal aanwezig mogen zijn en vanaf 1 juli maximaal 100, Programmeert DeLaMar een aangepast programma genaamd Klein publiek, groot gebaar. De volledige opbrengst van de kaartverkoop gaat namelijk naar de optredende artiesten. Zo kunnen bezoekers genieten van hele bijzondere voorstellingen, en zorgen bezoekers er direct voor dat theatermakers kunnen blijven werken aan nieuwe voorstellingen (voor klein of groot publiek).

Stimulering jong talent

Onder het motto Kansen geven stimuleert de VandenEnde Foundation jonge talenten door hen in de gelegenheid te stellen een professionele (voor)opleiding te volgen. Met een op persoonlijke behoeften toegesneden studiebeurzenbeleid heeft de VandenEnde Foundation de afgelopen jaren meer dan 650 jonge, veelbelovende talenten ondersteund, zoals de jonge pianisten Aidan Mikdad, de gebroeders Jussen, violiste Noa Wildschut, cellist Alexander Warenberg, jazzdrummer Wouter Kuhne, zanger Linard Vrielink en jazz saxofonist Ben van Gelder. Maar ook filmmakers zoals Nina Gantz, theatermakers als Nina Spijkers en Fahd Larhazaoui en dansers als Jillis Roshanali en Theo Duff-Grant zijn bij hun studie met een beurs ondersteund.

In 2020 is opnieuw een budget beschikbaar voor het verlenen van studiebeurzen in de disciplines theater, dans, muziek, film en televisie en zijn inmiddels 39 beurzen toegekend. Deze beurzen variëren van een bijdrage voor deelname aan een master­class of zomercursus tot een voltijds professionele opleiding in het buitenland. Uit oogpunt van continuïteit kan de VandenEnde Foundation beurzen voor meerdere jaren toekennen waardoor een talentvolle student in staat wordt gesteld een volledige opleiding te volgen.

Alle aanvragen worden beoordeeld door professionele specialisten in het betreffende vakgebied. Voor studies in het buitenland wordt advies ingewonnen van professionals die bekend zijn met de kwaliteit van de vakopleidingen in hun land. Er gelden verschillende inleverdata voor aanvragen. Deze zijn te vinden op de website van de VandenEnde Foundation.

Méér Muziek in de Klas

De VandenEnde Foundation is mede-initiatiefnemer en belangrijk medefinancier van het educatieve stimuleringsprogramma Méér Muziek in de Klas. Dit meerjarenproject beoogt muziekeducatie weer terug te brengen als vast onderdeel van het leerprogramma van het primair onderwijs. Met als belangrijkste doel om jonge kinderen vertrouwd te maken met alle aspecten van muziek. Niet alleen door te leren luisteren en begrijpen maar ook door zelf te musiceren. Naast muziekeducatie in de klas worden ook buitenschoolse activiteiten gestimuleerd en ondersteund.

Méér Muziek in de Klas is een onderscheidend voorbeeld van publiek-private samenwerking in de cultuur. Het project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW en medegefinancierd door, naast de VandenEnde Foundation, tal van private fondsen en bedrijven. Het initiatief wordt ondersteund door een brede groep ambassadeurs, bestaande uit vertegenwoordigers van het primair onderwijs, overheden, vakopleidingen, muziekinstellingen en amateurmuziekverenigingen, onder het erevoorzitterschap van Koningin Máxima.

Blockbusterfonds

In 2012 werd op initiatief van de VandenEnde Foundation samen met de BankGiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSBfonds het Blockbusterfonds opgericht.
Het Blockbusterfonds ondersteunt bijzondere en onderscheidende culturele evenementen voor een breed publiek. De in dit fonds samenwerkende partijen stellen jaarlijks gezamenlijk een bedrag van tenminste € 4,5 miljoen per jaar beschikbaar. De BankGiro Loterij investeert door de afname van kaarten of andere culturele producten. 
In 2016 werden de resultaten van het Blockbusterfonds geëvalueerd. Vastgesteld werd dat een meerderheid van de ondersteunde projecten succesvol is verlopen en het beoogde publieksresultaat werd gerealiseerd. Het meest opvallende resultaat is dat de door de drie participerende fondsen feitelijk geïnvesteerde bijdragen ruim 3,2 maal aangewend konden worden voor het verlenen van garanties en leningen. 
Ook de conversieratio van de door de BankGiro Loterij afgenomen kaarten - d.w.z. de mate waarin loterijwinnaars een gewonnen toegangskaartje ook daadwerkelijk benutten - nam gedurende de eerste vier jaren gestaag toe tot ca. 50% of soms zelfs bijna 100%.
Aan de hand van representatief onderzoek (2016) naar de consumentenbestedingen van een tiental grote, door het Blockbusterfonds ondersteunde evenementen en tentoonstellingen kon worden vastgesteld dat de economische impact hiervan ruim € 36 mln. bedroeg.
Op grond van deze resultaten is het bestuur van het Blockbusterfonds tot de slotsom gekomen dat de oorspronkelijke doelstellingen in hoge mate zijn bereikt. Besloten is de samenwerking voor onbepaalde tijd voort te zetten. Dit betekent dat jaarlijks een aanzienlijk bedrag beschikbaar is waarmee ambitieuze en risicovolle culturele projecten en evenementen gerealiseerd kunnen worden.

Voor de criteria en een overzicht van ondersteunde projecten wordt verwezen naar de website van het Blockbusterfonds.

André van Duin Comedy Award

Ter gelegenheid van het 50-jarig theaterjubileum van André van Duin in 2014 heeft de VandenEnde Foundation voor hem een speciale prijs ingesteld. Deze prijs wordt toegekend aan een artiest wiens komisch talent onderscheidend is en verwant aan de kenmerkende stijl van André van Duin.
De André van Duin Comedy Award werd in 2014 voor het eerst uitgereikt aan de veelzijdige cabaretier, komiek en muzikant Jochem Myjer. De prijs omvat een beeldje van André van Duin, gemaakt door beeldhouwer Emilie van Holthe tot Echten, en een geldbedrag van € 12.500. In 2019 is de prijs toegekend aan Edwin Evers.

Foam

Foam fotografiemuseum Amsterdam wordt al sinds zijn oprichting in 2001 ondersteund door de VandenEnde Foundation. Niet alleen vanwege onze grote belangstelling voor de fotografiekunst, maar vooral ook omdat Foam een toonbeeld is van goed en effectief cultureel ondernemerschap. In 2020 ondersteunt de VandenEnde Foundation Foam opnieuw met een substantiële bijdrage, specifiek ten behoeve van het FOAM Talent Programma.

Overige projecten

In 2020 worden ook weer enkele nieuwe, onderscheidende projecten ondersteund die passen binnen de strategie en doelstellingen van de Foundation. Deze projecten worden door de Foundation zelf uitgezocht

Cultureel ondernemerschap

Leidend in het beleid van de VandenEnde Foundation is het versterken van het cultureel ondernemerschap in Nederland. Cultureel ondernemerschap is in onze visie: vooral goed nadenken over wat je wilt maken of tonen, risico’s nemen en innovatief zijn in het vinden van publiek. Daarbij is het zaak zorgvuldig om te gaan met de artistieke integriteit in relatie tot de opdracht om het juiste publiek te vinden, passend bij de specifieke aard van de voorstelling of uitvoering.

In lijn hiermee heeft de Foundation de afgelopen negentien jaar verschillende culturele instellingen ondersteund bij het ontwikkelen van hun marketingstrategie en het professionaliseren van hun organisatie, zoals onder meer het Holland Festival, het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Dans Theater.

Ook heeft de Foundation aanzienlijk geïnvesteerd in de kennisontwikkeling van en overdracht hiervan aan nieuwe generaties cultureel ondernemers. Daartoe financierde de VandenEnde Foundation een tweetal academische leerstoelen.

Leerstoel Cultural Entrepreneurship and Innovation - Universiteit van Amsterdam
De VandenEnde Foundation is initiatiefnemer van de in 2006 ingestelde leerstoel Cultural Entrepreneurship and Innovation aan de Graduate School of Business van de Universiteit van Amsterdam. Deze leerstoel wordt bekleed door prof. dr. N.M. Wijnberg die leiding geeft aan onderzoek van ondernemerschapsaspecten van culturele organisaties.

Leerstoel Economie van de Podiumkunsten-Erasmus Universiteit Rotterdam
De leerstoel Economie van de Podiumkunsten is in 2007 ingesteld en werd tot 2013 bekleed door prof. dr. Cees Langeveld, tevens directeur van het Chassé Theater in Breda. 

Het Nationale Ballet

In het kader van de stimulering van jong talent, heeft de VandenEnde Foundation zich voor meerdere jaren verbonden aan de Junior Company van Het Nationale Ballet. De Junior Company leidt een selecte groep talentvolle jonge balletdansers op voor een plaats in het eigen gezelschap of andere toonaangevende balletgezelschappen.

De Nationale Opera

Ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van de VandenEnde Foundation in 2015 werd een bijdrage van € 300.000 toegekend aan de Nationale Opera ten behoeve van het nieuw op te zetten Opera Forward Festival (OFF) 2016. Gelet op het succesvolle verloop van de eerste editie van het OFF 2016 en de overwegend positieve reacties van het publiek en de media, heeft de VandenEnde Foundation het OFF ook in 2017-2020 financieel mede mogelijk gemaakt. 

Beoordeling van de resultaten

Studiebeurzen
Voor het beoordelen of de financiële ondersteuning van de VandenEnde Foundation ook daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het beoogde doel, wordt in eerste instantie afgegaan op de rapportage door de begunstigde persoon zelf.
De behaalde studieresultaten worden beoordeeld aan de hand van rapportages van docenten en cijferlijsten. Voorts dienen de talenten een inhoudelijk eindverslag op te leveren. In 2017 is hiervoor een uniform model ontwikkeld dat de onderlinge vergelijkbaarheid vergroot en waardoor ook meer informatie beschikbaar komt over de kwaliteit van de opleiding en de docenten.
Op enkele markante uitzonderingen na, krijgen jonge talenten veelal pas in de loop van hun professionele carrière brede aandacht. Voor zover dit mogelijk is, volgen wij de carrière van de ooit door ons ondersteunde talenten aan de hand van berichtgeving in de media en delen hun nieuws op onze Facebookpagina.

Instellingen
Van ondersteunde instellingen wordt een compact eindverslag verlangd dat inzicht geeft in de resultaten van de beoogde doelen waarvoor de bijdrage werd toegekend. Ook wordt een financiële verantwoording gevraagd waarbij de gerealiseerde uitgaven gespecificeerd worden afgezet tegen de oorspronkelijke begroting.
Vanwege het zeer uiteenlopende karakter van de projecten en instellingen hanteert de VandenEnde Foundation geen dwingend begrotingsmodel.

Blockbusterfonds
De resultaten van projecten die in het kader van het Blockbusterfonds zijn ondersteund, worden beoordeeld aan de hand van uniform publieksonderzoek en resultaatrapportages van de instellingen.

Informatie

Over de VandenEnde Foundation zie vdef.nl
Over het DeLaMar Theater zie delamar.nl
Over het Blockbusterfonds zie blockbusterfonds.nl
Over Meer Muziek in de Klas zie meermuziekindeklas.nl

Balans Stichting VandenEnde Foundation 2019

Per 31 december 2019
(vóór bestemming exploitatiesaldo)

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

 

36.299.512

Vlottende activa

 

 

5.946.608

 

 

 

42.246.120

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

28.110.560

Voorzieningen

 

 

4.468.448

Langlopende schulden

 

 

6.450.000

Kortlopende schulden

 

 

3.217.112

 

 

 

42.246.120


Staat van baten en lasten over 2019

 

 EUR 2019

Baten

 

Schenkingen

6.200.000

Huurbaten DeLaMar Theater

1.992.000

Totaal beschikbaar voor doelstelling

8.192.000

 

 

Lasten

 

Projecten

5.477.406

Vastgoed DeLaMar Theater

1.937.525

Organisatiekosten

633.381 

Totaal besteed aan doelstelling

8.048.312

 

 

Totaal Exploitatiesaldo

143.688*

*Zal worden toegevoegd aan Bestemmingsreserve DeLaMar Theater