Studiebeurs Film en Televisie

Onder een studiebeurs film en televisie verstaat de VandenEnde Foundation een bijdrage voor:

1. Een voltijd (vervolg)opleiding aan een erkende en gerenommeerde film/televisieopleiding in het buitenland op het gebied van speelfilm, drama, documentaire of animatie in de discipline regie, montage, cinematografie of productie.
2. Een kortdurende opleiding, cursus, workshop of masterclass in het buitenland in de discipline regie of productie van speelfilm, drama, documentaire of animatie.

NB: Voor een opleiding acteren voor film en/of televisie moet het Aanvraagformulier voor de categorie Theater worden ingevuld.

Op dit moment is het niet meer mogelijk om een studiebeurs aan te vragen voor de zomer van 2024 of studiejaar 2024/2025.

De deadlines voor zomer 2025 en studiejaar 2025/2026 worden eind dit jaar bekendgemaakt.

Voorwaarden voor een studiebeurs Film en Televisie

Voor aanvragers van een studiebeurs Film en Televisie gelden alle volgende voorwaarden:

  • De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit (of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een staat behorend tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland) en staat tenminste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan – na voorafgaand besluit van de VandenEnde Foundation – van deze voorwaarde worden afgeweken en
  • aanvrager is niet jonger dan 20 jaar en niet ouder dan 27 jaar en
  • heeft een erkende relevante beroepsopleiding op tenminste HBO-niveau voltooid of tenminste twee of meer jaar aantoonbare relevante professionele ervaring in de beroepspraktijk en
  • de opleiding waarvoor de aanvraag wordt gedaan start niet binnen een termijn van twee maanden na de uiterste inleverdatum.
  • Bijdrage
    Eigen bijdrage:
  • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de totale kosten.

Beperkingen

  • Een studiebeurs film en televisie worden uitsluitend verleend in de disciplines regie of productie en niet voor opleidingen in andere disciplines als scenario, ontwerp, vormgeving, techniek, docent e.d.
  • Voor stages of uitwisseling tijdens een film- of televisieopleiding kan geen studiebeurs worden aangevraagd.

Meesturen

In het aanvraagformulier word je gevraagd aan aantal documenten te uploaden.
Lees hier vast welke dat zijn

Opleidingen
Studiebeurzen voor opleidingen in de richting film en televisie worden uitsluitend verleend voor de volgende opleidingen.