VandenEnde Foundation

Aanvragen Algemeen

De deadlines voor het indienen van een aanvraag voor zomercursussen 2019 en studiejaar 2019/2020 zijn verstreken. Wij accepteren geen aanvragen meer.

Eind december zetten wij de nieuwe inleverdata op onze website voor zomercursussen 2020 en studiejaar 2020/2021.

Let op: wij nemen alleen aanvragen voor studiebeurzen in behandeling. Voor overige projecten kunnen geen aanvragen worden ingediend.

Een studiebeurs wordt voor een jaar toegekend.
Voor een eventuele vervolgbeurs kan je een nieuwe aanvraag indienen.

Als een aanvrager op het moment van de aanvraag minderjarig is, moet de aanvraag namens hem/haar te worden gedaan door een ouder of verzorger van de aanvrager.

De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit (of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een staat behorend tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland) en staat tenminste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland.
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan – na voorafgaand besluit van de VandenEnde Foundation – van deze voorwaarde worden afgeweken.

Voor sommige werkgebieden (Film en Televisie en Muziektheater-Musical) kunnen alleen aanvragen gedaan worden voor opleidingen die door de VandenEnde Foundation geaccepteerd zijn als kwalitatief volwaardige opleidingen. De selectie van deze opleidingen is tot stand gekomen met behulp van internationale adviseurs.

De VandenEnde Foundation behoudt zich altijd het recht voor om de kwaliteit en reputatie van de opleiding die de aanvrager wil volgen, te toetsen aan de opinie van deskundige adviseurs.

Voor de meeste werkgebieden moet de aanvrager auditeren op een door de VandenEnde Foundation aan te geven dag en tijd.

Lees voor het doen van een aanvraag de toelichting goed door:
Studiebeurs Muziek
Studiebeurs Theater
Studiebeurs Dans
Studiebeurs Film en Televisie