VandenEnde Foundation

Aanvraagprocedure

Het is op dit moment niet mogelijk een aanvraag voor een studiebeurs aan te vragen.

Eind december zetten we de nieuwe inleverdata voor studiebeurzen voor zomercursussen 2022 en studiejaar 2022/23 op onze website.

Aanvraag

Selectie

Alleen aanvragen die d.m.v. het aanvraagformulier bij de VandenEnde Foundation zijn ingediend kunnen in behandeling worden genomen. De staf van de VandenEnde Foundation maakt een voorselectie, waar nodig in overleg met adviseurs.

Beoordeling en besluitvorming

Na beoordeling van de aanvraag op de formele criteria en inhoudelijke aspecten en de opleidingsresultaten van de aanvrager, kan kandidaten gevraagd worden om auditie te doen voor een commissie van professionele adviseurs.
Indien nodig kan de Foundation nadere informatie opvragen bij de aanvrager.
Het bestuur besluit – doorgaans op basis van het oordeel van zijn adviseurs – over de aanvraag. De adviezen aan het bestuur van de Foundation zijn vertrouwelijk en worden niet ter inzage gegeven.
Indien voor een bepaalde categorie meer aanvragen zijn dan het bestuur van de Foundation kan honoreren, zal het prioriteiten stellen.
Tegen een besluit van het bestuur van de VandenEnde Foundation kan door de aanvrager of andere belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend.
Over bestuursbesluiten wordt niet gecorrespondeerd.

Indien de aanvraag wordt afgewezen kan door aanvrager in dat kalenderjaar voor hetzelfde doel niet opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Afwikkeling van aanvragen

Indien een aanvraag niet wordt toegekend ontvangt de aanvrager kort na het besluit hierover schriftelijk bericht.

Wanneer een aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd, ontvangt de aanvrager kort na het besluit hierover schriftelijk bericht. Daarbij zal gevraagd worden nadere informatie te verstrekken, zoals:

  • een definitieve begroting, een financieringsplan en – voor zover van toepassing – afschriften van toezeggingen van andere geldgevers (fondsen e.d.);
  • een inkomensverklaring zoals een kopie van de meest recente aangifte of aanslag Inkomstenbelasting van de aanvrager of – in het geval de aanvrager minderjarig is – van zijn of haar ouder(s);
  • een kopie van het toelatingsbewijs van de onderwijs- of cursusinstelling waarvoor de beurs is toegekend.
  • een recente foto (min. 300 dpi) van de persoon waaraan de bijdrage wordt toegekend en waarop deze staat afgebeeld in actie in zijn of haar vakgebied (met instrument, als danser, acteur e.d.)

Betaling van een toegekende bijdrage vindt altijd plaats in termijnen.

Direct na afronding van de studie of cursus waarvoor de bijdrage is verleend wordt een inhoudelijk eindverslag en financiële afrekening gevraagd.
De betaling van de laatste termijn is hiervan afhankelijk.